Hva er slang.no?

Beskrivelse av undervisningsopplegget

Slang.no er et nettbasert undervisningsopplegg for norskfaget i ungdomsskolen og den videregående skole, utarbeidet på bakgrunn av en skriftlig slangundersøkelse blant norske tenåringer i Bergen, Oslo og Tromsø i 1997-1998. Tanken bak er å formidle ungdomsspråksforskningen tilbake til ungdommene selv, ved å la dem få utforske resultatene fra en undersøkelse om deres eget språk.

Formål:

Formålet med undervisningsopplegget er å øke elevenes kunnskaper om moderne norsk språk, og å skjerpe deres bevissthet omkring ulike stilistiske nyanser. Ved å fokusere på ungdommers eget språk, ønsker vi samtidig å øke elevenes interesse for språkdelen av norskundervisningen. Slangen er et spennende og dynamisk felt som har lett for å engasjere.

Målgruppe:

Den skriftlige slangundersøkelsen som slang.no bygger på, ble gjennomført blant elever i ungdomsskolen og den videregående skole. Undervisningsoppleggets omfang og vanskelighetsgrad er tilpasset begge disse elevgruppene, og kan brukes som en del av undervisningen i praktisk språkbruk.

Omfang:

Opplegget er fleksibelt og kan gjennomføres i løpet av noen få undervisningstimer, eventuelt med deler av oppgavene som hjemmearbeid. Det kan også gjennomføres som et større prosjekt over tid.

Praktisk gjennomføring:

Undervisningsopplegget består av fire oppgaver med forskjellig tema, som alle har utgangspunkt i materialet fra slangundersøkelsen. Oppgavene er uavhengige av hverandre, og man kan arbeide med alle eller velge ut enkelte. Elevene kan arbeide direkte på datamaskin, eller skrive ut oppgaveteksten og arbeide på papir. De kan arbeide selvstendig med oppgavene og deretter diskutere resultatene i plenum, eller arbeide i mindre grupper og så legge frem resultatene for resten av klassen.

Generell beskrivelse av oppgavene:

Fra hovedsiden til slang.no kan elevene klikke seg videre til hver av de fire oppgavene. Elevene får presentert noen utdrag fra slangmaterialet som de blir bedt om å analysere, f.eks. en liste over de mest frekvente engelske svarordene, eller en liste med alle svarordene som er oppgitt for "jente" og "gutt". Elevene kan analysere materialet direkte på skjermen, ved klikke på enkeltord og klassifisere dem i henhold til noen alternative kategorier. De får automatisk opp de statistiske resultatene av sin egen "forskning" på skjermen. I tilknytning til analysen av materialet får de så noen spørsmål, de blir for eksempel bedt om å formulere en definisjon eller diskutere et oppgitt tema. Det ferdige arbeidet kan eventuelt skrives ut, slik at det for eksempel kan overføres til lysark i forbindelse med en presentasjon.

"Tips"

Til hver oppgave hører ett eller flere tips, som gir elevene forslag til alternative måter å løse oppgavene på. Disse er plassert i nærheten av oppgaveteksten, og ved å klikke på ikonet tips får man opp et vindu med en veiledning til den aktuelle delen av oppgaven. Noen tips gir elevene konkrete termer å arbeide med, andre er ment å skulle vekke assosiasjoner og tanker rundt et tema. Noen tilbyr enkle og raske løsninger, andre er mer arbeidskrevende, og bruken av tipsene kan tilpasses ulike elevtrinn og tidsrammer.

Mer om slangundersøkelsen

Slangundersøkelsen som slang.no bygger på, er en del av det nordiske forskningsprosjektet Språkkontakt og Ungdomsspråk i Norden (UNO). Dette prosjektet er en del av forskningsprogrammet Norden och Europa og drives med støtte fra Nordisk Ministerråd. Gjennom samarbeid med nordiske forskere skal man undersøke og sammenlikne nordiske ungdommers talespråk og uformelle skriftspråk. Målsettingen er å kartlegge i hvilken grad ungdomsspråket i Norden forandres, dels som en følge av internasjonal (særlig engelsk) påvirkning, dels som en følge av internordiske kontakter. Man har bl.a. gjennomført en omfattende skriftlig slangundersøkelse blant elever i ungdoms- og videregående skoler i sosialt og regionalt spredte områder i en rekke byer i Norge, Sverige, Danmark og de svensktalende områdene i Finland.

I Norge ble slangundersøkelsen gjennomført i 1997-1998 i Oslo, Bergen og Tromsø. I alt åtte skoler deltok (fire ungdomsskoler og fire videregående skoler), og i alt 418 elever fylte ut et spørreskjema i løpet av en norsktime. I spørreskjemaet ble det oppgitt 55 normalord, og elevene ble bedt om å angi så mange slangord de kunne komme på for disse ordene. Normalordene ble valgt ut for å representere betydningsområder der slangord er vanlige i ungdomsspråket, som personbetegnende og evaluerende ord, ord for lyster og laster, kroppsdeler, penger og bruk av penger, ulike aktiviteter, samt utropsord og skjellsord. Elevene fikk også legge til så mange andre slangord de kunne komme på. I tillegg ble de bedt om å gi opplysninger om alder, kjønn, bosted, morsmålsbakgrunn, hvilke(t) språk de snakket hjemme o.l. Alt materialet er skrevet inn i en database, og det norske materialet består av totalt 21 937 svarord. Mange av ordene er oppgitt av flere elever, og det totale antall ulike ord er derfor langt mindre. Anslagsvis kan det dreie seg om så lite som ti prosent av det totale antall innkomne ord, dvs. at det forekommer omtrent 2 200 ulike ord.

Prosjektansvarlig og kontaktpersoner

Slang.no er utarbeidet av språkforsker Ingrid Kristine Hasund for Norges Forskningsråds Program for kulturstudier. Hasund er tilknyttet programmet som doktorgradsstipendiat, og arbeider med en doktoravhandling om norsk og engelsk ungdomsspråk.

Program for kulturstudier er et forskningsprogram i regi av Norges forskningsråd. Programmet skal i femårsperioden 1998  til og med 2002 fremme tverrfaglig humanistisk og samfunnsvitenskapelig forskning om kulturforståelse, kulturbrytning og kulturpolitikk i det moderne Norge. Gjennom finansiering av større grunnforskningsorienterte prosjekter, er målet med programmet å framskaffe ny kunnskap som kan bidra til å øke innsikten i og forståelsen for utviklingen av kulturelle verdier, forestillinger, ytringsformer, interesser og konflikter i det norske samfunnet. Samtidens mangfoldige kultursituasjon studeres på bakgrunn av både historiske og internasjonale kontekster. Tradisjonelle kulturforståelser, både i forskningsmiljøene og i samfunnet for øvrig, skal problematiseres.

Programmet har også som mål å bidra til at det etableres en mer aktiv kulturdialog i det norske samfunnet. Forskningsprosjektene vil ha en slik dialog både som forutsetning og som resultat.

Den tekniske tilretteleggelsen av nettstedet er utført ved Høgskolens Mediesenter i Bergen.

Tilbake til hovedsiden